Leczenie osteochondronow akrow. Teresa Pejska (basiapejska) - Profile | Pinterest

Der E in g riff beginnt m it Doz. ROK II.

Wybitny środek uspokajający i nasenny zwalcza wszel- Kie stany ńeuropatyczne, neurastenię, nerwicę, bezsenność. Zaburzenia w okresie pokwitania, miesiączki i przekwitania.

O kres zdrow ienia po chorobach zakaźnych. D zieci odpowiednio m n iej. Zakłady Przem.

Leczenie stawow Marvy Ohanyan

W arszaw a 2, ul. Kaliska 9. N r 2 Z Oddziału Chirurgicznego Szpit. Ordynator: D r M. Zwichnięcia staw u skokowego są to uszkodzenia w ogóle rzadkie, cytowane w piśm iennictwie zazwyczaj jako przypadki pojedyńcze. Kość skokowa może ulec zwichnięciu we wszystkich połączeniach stawowych z sąsiednim i kośćmi i to w rozm aitych kierunkach, niejednokrotnie łącznie z uszkodzeniami innymi złamaniami, rozdarciem części m iękkich itp. Zw ichnięcia nap iętk a w staw ie Leczenie osteochondronow akrow górnym do przodu, tyłu i boków łączą się w większości przypadków ze złam aniam i kostek.

Wendel, R ichter i F ink wg Bor char dta zebrali z piśm iennictw a przypadków uszkodzenia tej kategorii, z czego zaledwie 12 przypada na zw ichnięcia ku przodowi.

Zwichnięcie kości skokowej, k tó rej połączenia z kością piszczelową i strzałkow ą utrzym ują się, a następuje rozdarcie więzadeł pomiędzy kością skokową a kością łódkowatą i piętową luxatio pedis sub talo jest bardzo rzadkie. Trendel i Zum steg w g B orchardta zebrali razem 94 przypadki. N ajczęściej w ystępuje zwichnięcie ku stro n ie przyśrodkow ej połowa przypadków ; najrzadszą natom iast postacią jest zwichnięcie do przodu.

Trzecia kategoria zwichnięć napiętka, t. Ta postać zdarza się bardzo rzadko. Schm it do r. Reszta to postacie kom binow ane B orchardt. M echanizm pow staw ania zwichnięć jest bardzo złożony.

Język angielski - Unionpedia, sieć semantyczna

Rozpoznanie n a ogół ła t we, w poszczególnych przypadkach może nasuw ać jed n ak duże trudności. Leczenie polega na natychm iastow ym ręcznym odprowadzeniu zwichnięcia lub zastosow aniu w yciągu za piętę przy pomocy klam ry, gwoździa czy d ru tu ; potem unieruchomienie w opatrunku gipsowym bez podściółki przez 4 6 tygodni w ustawieniu pośrednim stopy Bohler. N asta 4 64 Buchacz: Ch. Zel obciazenia w polaczeniach ezpośrednie działanie urazu od zewn ą trz albo w yw ichnięta głów ka kości skokowej od w ew nątrz spowodować może rozdarcie napiętej skóry lub jej obumarcie, stw a rz a ją c w ten sposób groźne pow ikłanie.

Zw ichnięcia o tw arte staw u skokowego z d arzają się jeszcze rzadziej od zam k n ięty ch; należy postaw ić je w rzędzie uszkodzeń ciężkich, znacznie cięższych od złam ań zamkniętych, a to dlatego, że dają one duży odsetek groźnych pow ikłań w postaci zakażenia przyrannego i uogólnionego. Należy oceniać je w pierw szej linii Leczenie osteochondronow akrow a ko ciężkie uszkodzenia staw u, w drugiej n ato m iast dopiero jako zw ichnięcia S e i fe r t.

Zw ichnięcia o tw arte pow inny być poddane niezwłocznie Leczenie osteochondronow akrow operacyjnem u w edług ustalonych zasad. R anę należy w y ciąć bardzo dokładnie, naw et pedantycznie, z zachowaniem najściślejszej aseptyki, w uśpieniu ogólnym lub znieczuleniu; po wycięciu w ykonać szew pierw otny.

W związku z tym rozważane je st pytanie, czy należy dokładnie odbudowywać torebkę i ap a ra t więzadłowy? Je st to pożądane, ale jeżeli się nie udaje, wówczas poprzestać trzeb a jedynie n a zeszyciu skóry. S eifert nie radzi stosować plastyki pierw otnej dla zamknięcia r a n ; wyniki dobre po tego rodzaju zabiegach uważa za szczęśliwe i przypadkowe.

W edług W ilmotha i P atela P a itre spraw ność czynnościowa uszkodzonego staw u zależy w w iększej m ierze od całości mięśni, niż więzadeł. Salzer zastosował plastykę więzadła strzałkowo-skokowego przedniego przy pomocy jedw abiu, uzyskując po 5 m iesiącach pełny wynik czynnościowy.

Bóhler ostrzega przed takim postępow aniem radzi on wyciąć ranę, unikając pod wiązy w ania naczyń i zakładania szwów w głębi; według niego należy podwiązać tylko Leczenie osteochondronow akrow większe i zeszyć rozdarte nerw y, z kości usunąć powierzchow ną, zabrudzoną w a r stwę przy pomocy dłuta lub kleszczy Luera. Odłamki usuwać jedynie wtedy, jeżeli całkowicie straciły łączność z podłożem. Oczyszczanie kości szczotką lub przem y w anie ra n y ciepłą wodą oraz środkam i odkażającym Leczenie stawow shmakovka uważa za nieodpowiednie i nie prowadzące do celu.

Poleca zeszyć tylko skórę i nie pozostaw iać sączków gum o wych ani gazowych. W ten sposób można uniknąć wg Bóhlera zakażenia i uzyskać dobry w ynik czynnościowy; ruchomość bowiem wielkiego staw u pozostaje dobrą, jeżeli się go p okryje skórą, naw et w b ra ku m ięśni, torebki stawowej oraz części kości przy dostatecznie długim u nieruchomieniu. Jeżeli zwichnięcie powstało przed kilku godzinami do Leczenie osteochondronow akrow 8ranę można zeszyć szczelnie Lecene, Paitre, Peri i inni.

Borchardt radzi jedynie oczyścić ranę i prowadzić leczenie bezopatrunkow e otw a rtó. Po oczyszczeniu rany, Dla stawow u osob starszych i ich leczenia i n a s ta wieniu, kończynę trzeba unieruchomić na ta k długo, aż n astąp i m ocny zrost ro zd artych więzadeł. B óhler poleca unieruchomienie w opatrunku gipsowym w ciągu 4 6, a naw et do 10 tygodni.

Po tym czasie, w edług mego, uzyskuje się staw zdolny do obciążenia i prawidłowej czynnności. Jeżeli za wcześnie usunie się opatrunek ustalający, może ponownie w ystąpić nadwichnięcie, dając trw ałe zaburzenia. Zwichnięcia otw arte staw u skokowego. Dobre ustaw ienie osiągnąć można również za pomocą w yciągu, działającego bezpośrednio n a kość piętową. W przebiegu pooperacyjnym należy b a r dzo dokładnie obserwować stan ogólny i m iejscow y chorego: przy pierw szych objaw ach zakażenia lub rozpoczynającej się zgorzeli kości, należy bezzwłocznie wyłuszczyć napiętek Lecene, S e ife r t i in n i.

W przypadkach zwichnięć z równoczesnym złam aniem kości skokowej, w przypadkach spóźnionych, albo w zw ichnięciach k tó re nie d a ją się odprowadzić, postępow ać należy odm iennie. W tych r a zach całkowite usunięcie napiętka astragalectom ia, talectom iadaje na ogół pomyślne wyniki czynnościowe Grobelslci, Lecene, Paitre, Peri, Sorrel wg Gregoire i in n i.

Dlatego to wielu chirurgów, zw łaszcza francuskich szkoła lyońskaw obawie przed zakażeniem i obumarciem kości, radzi od razu usuw ać zw ichniętą kość skokową. Zabieg ten do niedaw na był leczeniem z w yboru i m iał wielu zwolenników. Dzisiaj w przypadkach zw ichnięcia z rów noczesnym złamaniem napiętka, bierze górę leczenie bardziej zachowawcze. Ja n ik poleca usunięcie m niejszych odłamów z pozostawieniem większych, które by przyjęły na siebie rolę zastępczą kości skokowej.

Czynność bowiem stopy po usunięciu całej kości skokowej, jak wykazały liczne spostrzeżenia kliniczne, jest przeważnie ograniczona. Gregoire opisał przypadek otw artego zw ichnięcia pod kością skokow ą ze złam aniem, w którym usunął napiętek w dwu odłam ach, n astaw ił zw ichnięcie, odbudował jako tako ap a ra t więzadłowy i unieruchom ił kończynę w opatrunku gipsow ym przez 1 m iesiąc. Po tym w ystąpiły silne bóle tak podczas chodzenia jak i w spoczynku, k tóre zm usiły go do wykon an ia resekcji widełek kostek.

Po tym zabiegu uzyskał bardzo dobry w ynik czynnościowy. Usunięcie jedynie tylko kości skokowej uważa za zabieg niekorzystny; według niego należy robić jednocześnie re sekcję staw u.

Tego samego zdania są i inni chirurdzy, np. D ujarier i M athieu wg G regoireGuhlecke, P roust.

Sekretarz stanu Krzysztof Grzegorek. Minister Waldemar Pawlak.

Bóle po usunięciu kości skokowej Lance wg Gregoire odnosi do nieprawidłowego ułożenia kości podudzia w stosunku do kości piętow ej, łódkow atej i sześciennej. W zwichnięciach, gdzie kość skokowa jest praw ie zupełnie w yrw ana z sąsiednich stawów, można w poszczególnych przypadkach spróbow ać nastaw ienia.

Nie trzeb a zbytnio obaw iać się obum arcia napiętka ze względu na jego obfite unaczynienie. B adania anatom iczne Schlattera i spostrzeżenia kliniczne dowiodły, że zupełnie w yrw any napiętek, o ile jest nastaw iony, a części miękkie nad nim zeszyte, może się wgoić i nie ulec obum arciu Bor char d t. Grobelslci podkreśla, że kość skokowa m a w yjątkow o korzystne w aru n k i odżyw iania, a odporność na obum arcie w p ro st.

Dla ilustracji przytacza przypadek Sueeda, gdzie autor musiał przejściowo w yjąć kość w całości dla usunięcia przeszkody. W yjęty i ponownie w dawne miejsce włożony napiętek nie uległ obum arciu, lecz wgoił się. Nie w szystkie jed n ak przypadki zwichnięcia kończą się dobrze. Czasem zachodzi konieczność naw et odjęcia stopy. Ten zabieg stosujem y w y ją t kowo i to wtedy, jeżeli dostępnym i sposobami leczenia nie możemy powstrzym ać posuw ającego się zakażenia, np.

L e cene. W yniki leczenia, ja k w idać z piśm iennictwa, są bardzo różnorodne. H am ilton na 10 wyleczonych przypadków zwichnięć, w trzech m usiał usunąć kość skokową wg Borchardta. Dambrin, Grasmann, Gregoire, Guhlecke, Żołędziow ski i inni uzyskali wyleczenie po usunięciu napiętka.

Grobelski, Schla,tter wg Żołędziowskiego i inni mieli wyniki dobre po leczeniu tylko zachowawczym. Prócz powikłań, jakie bardzo często zdarzają się w okresie gojenia się, należy zawsze liczyć się z następstw am i późnymi. Podobnie jak w uszkodzeniach innych staw ów, p rzyjść może, w związku z u ra zem kości lub naczyń ją odżywiających, do ogniskowego zaniku kości z odwapnieniem jam istym, które utrzym yw ać się może przez czas bardzo długi Ldwen, Kirchner.

W związku z uszkodzeniem torebki staw ow ej rozw inąć się może zesztyw niające zapalenie staw u. Przypadki własne, leczone w naszym oddziale, różniące się Leczenie osteochondronow akrow siebie typem zwichnięcia, podaję poniżej, zachow ując kolejność od mniej do bardziej ciężkich. Przypadek 1. Robotnik P. X Potknął się o twardy przedmiot i upadł na wznak, przy czym stopa lewa skręciła mu się do wewnątrz; przywieziony zaraz do szpitala. Stan ogólny chorego dobry. W okolicy kostki bocznej lewej kończyny dolnej rozległa rana szarpana, głęboka, z rozerwaniem na znacznej przestrzeni torebki stawowej.

W głębi, po Leczenie osteochondronow akrow rany, widać powierzchnie stawowe. Stopa skręcona ku środkowi, ustawiona pod kątem prostym względem podudzia, wskutek przesunięcia się górnej powierzchni stawowej napiętka na przyśrodkową powierzchnię kości piszczelowej rys. Operacja natychmiastowa w uśpieniu eterowym. Dokonano szerokiego wycięcia rany i oczyszczenia ze strzępów tkankowych, odprowadzono zwichnięcie przez pociąganie za stopę i bezpośredni ucisk na trzon napiętka; nałożono po trzy szwy sytuacyjne na torebkę stawową i skórę.

Opatrunek gipsowy z oknem nad raną. Przebieg pooperacyjny z ciepłotą podgorączkową, poza tym gładki. Rana zagoiła się doraźnie. Po trzech tygodniach rozpoczęto uruchamianie stawu czynne i bierne. Opuścił szpital po 35 dniach chodzi lekko tylko utykając, ruchy w stawie skokowym nieco ograniczone.

Następna kontrola po 4 tygodniach wykazała dalszą poprawę ruchy w stawie lepsze we wszystkich jego osiach; chodzi dobrze, bólów nie ma. Wiadomość późniejsza po kilku latach chodzi dobrze, pracuje. Przypadek 2. Chłopiec letni W. Pierwszej pomocy udzielono mu na miejscu.

Do szpitala przybył z objawami wstrząsu o miernym nasileniu, który po paru godzinach ustąpił. Na stopie lewej po stronie grzbietowej rozległa rana szarpana długości około 10 cm, łącząca ze sobą obie powierzchnie kości piętowej, bardzo brudna, z otwarciem stawu. Chrząstki powierzchni stawowych obnażone, powalane błotem. Stopa przesunięta w stosunku do podudzia ku przodowi, zgięta podeszwowo. Operacja natychmiastowa w uśpieniu etero- Rys. Po dokładnym wycięciu rany, obmyto wystające części stawowe solą fizjologiczną, nastawiono zwichnięcie i zeszyto torebkę oraz więzadła boczne obu kostek kilkoma szwami strunowymi.

Poza tym zeszyto skórę z pozostawieniem pasków gazy w obu biegunach rany. Unieruchomienie w szynie. Przebieg pooperacyjny i w tym przypadku gładki, bezgorączkowy. Rana zagoiła się przez rychłozrost z wyjątkiem małych ubytków w skórze, gdzie były sączki. Wydzielina w tych miejscach skąpa, surowicza, utrzymywała się Leczenie osteochondronow akrow dwa tygodnie. Badanie radiograficzne z dn. IV 38 wykazało prawidłowe ustawienie w stawie skokowym lewym.

W tylnym odcinku kostki dolnego w tylnym odcinku jest zmniejszona i lekko zatarta. Kości w okolicy stawu są jednostajnie miernie odwapnione rys. Po 10 tygodniach pozwolono choremu obciążać kończynę. Sprawność kończyny dolnej lewej prawie zupełna. Listopad chodzi dobrze, bólów nie ma; stopa o wyglądzie prawidłowym; ruchomość we wszystkich osiach stawu dobra1. Przypadek 3 1. Inżynier lat 28, uległ wypadkowi w pracy dnia VII 37 koło młyńskie przygniotło mu stopę prawą.

Ze względu na duży wstrząs urazowy, szczegółów wypadku nie pamięta. Przybył do szpitala po 4 godzinach. Stan w chwili przyjęcia: chory blady, apatyczny, ciepłota 38,2", tętno słabo wypełnione. Cała stopa prawa przesunięta na zewnątrz w ten sposób, że zewnętrzny jej brzeg jest podniesiony, a wewnętrzny opuszczony; podeszwa zwrócona na zewnątrz. Tuż pod kostką przyśrodkową, równolegle do podeszwy, biegnie poprzecznie rana, długości około 15 cm, brudna, o brzegach postrzępionych.

Język angielski

Między silnie napiętymi brzegami rany widać wypchniętą kość skokową. Rolka i główka zakreśliły zatem kąt Chrząstki stawowe suche, pokryte złogami skrzepłej krwi rys. Dokonano szerokiego wycięcia rany i obmycia zabrudzonych, wystających części kostnych; Rys. Szpara stawu skokowego następnie odprowadzono na miejsce wyrwaną ze stawu skokowego górnego i dolnego kość skokową, Pokazywani w Tow.

Zagłębia Dąbrowskiego dnia V Stwierdzono prócz tego podczas zabiegu, że przerwane były ścięgna mm. Poza tym rzadkie szwy na torebkę stawową i skórę. Unieruchomienie w opatrunku gipsowym. IX 37 operacja w uśpieniu chlorkiem etylu.

Przytrzymaj stawy prawej szczotki

Poszerzenie ran i łatwe usunięcie kości skokowej. Stwierdzono przy tym, że powierzchnie kości piszczelowej, piętowej i in. Sączki i opatrunek unieruchamiający. Przypuszczano że teraz, po usunięciu napiętka, powstały warunki szerokiego odpływu i sprawa da się opanować.

AV przebiegu pooperacyjnym jednak ciepłota z wahaniami 37,3 ; 'tętno ' słabo wypełnione, miarowe. Dreszczów nie ma. Chory apatyczny, mało je, skarży się na nudności. Rany atoniczne z obfitą wydzieliną ropną.

ROK IV. Nr 2 LUTY 1939 R,

Pod- Rys. Badanie radiologiczne stawu skokowego dnia VII 37 wykazało ustawienie kości prawidłowe. Poza tym złamanie kości piętowej w dwu miejscach i odłamanie wyrostka tylnego kości skokowej rys.

Przebieg pooperacyjny z ciepłotą podgorączkową.

Ryehłozrost rany z wyjątkiem płytkiego ubytku naskórka w najniższym biegunie bez wydzieliny. Po miesiącu niewielka wypocina surowiczomętna. Ciepłota prawidłowa. W dalszym przebiegu ropienie, zacieki i nacięcia drobne z sączkowaniem ran, przy dobrym stanie ogólnym.

Potem pogorzenie. IX ropowica około stawu; nacięcie w trzech miejscach. Okazało się, że sprawa wychodzi z kości. Powierzchnia kości skokowej szorstka, nierówna.

Zlacze Ramie Znane obrobki dyslokacji

Kość łatwo porusza się w otoczeniu, stanowi już ciało obce martwak. Ponowne badanie radiograficzne dnia Sekretarz stanu Krzysztof Grzegorek. Minister Waldemar Pawlak.

Leczenie blokady artrozy

Minister Elżbieta Bieńkowska. Włodzimierza Karpińskiego W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia dokonało korekty przedstawionego projektu rozpo- w sprawie przekształcenia rządzenia, zawierając w nim zapisy odnoszące się do Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie spraw ogólnych oraz zadań realizowanych pod nad- w jednostkę międzyresortową zorem ministra zdrowia.

Tekst ten został przekaza- ny 10 stycznia r. Działając z upoważ- o uzupełnienie go o sprawy dotyczące zakresu dzia- nienia prezesa Rady Ministrów, przekazuję na ręce łań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mini- Pana Marszałka Leczenie osteochondronow akrow na interpelację pana po- sterstwo Zdrowia zwróciło się wówczas również sła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie prze- z zapytaniem, czy resort rolnictwa życzy sobie pro- kształcenia Instytutu Medycyny Wsi im.

Chodźki cedować rozporządzenie czy też rola ta zostanie po- w jednostkę międzyresortową. Dnia 3 września r. Ministerstwo we informacje o jej biegu, a to: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Leczenie osteochondronow akrow do Minister- Pierwsza zgłoszona inicjatywa całkowitego prze- stwa Zdrowia cały plik akt wraz z projektem przed- jęcia Instytutu Medycyny Wsi im.

W szczególności należałoby w systemie ochrony zdrowia i jest traktowany jako wprowadzić zmiany do ustawy o działach admini- zakład opieki zdrowotnej podlegający również regu- stracji rządowej, aktów prawnych określających lacjom ustawy z dnia 30 sierpnia r. Zgod- o zakładach opieki zdrowotnej. Resort rolnictwa z własnej inicjatywy przygoto- zdrowia ludności wiejskiej oraz innych ewentual- wał projekt rozporządzenia w przedmiotowej spra- nych zleceń ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Ministerstwo Zdrowia nie mogło zaakcep- kierunków reformy systemu nauki oraz strategii tować takiego rozwiązania i podjęło negocjacje, rozwoju nauki w Polsce. Medycyny Wsi im. Chodźki w systemie ochrony Wszystkie omówione wyżej uwarunkowania skła- zdrowia, jako że w świetle ustawy z dnia 30 lipca niają do rozważenia, czy celowe jest wdrożenie prac r. Stanisław Laskownicki, doc. Stanisław Nowicki, dr. Gustaw Nowotny, prof.

Tadeusz Ostrowski, prof. Zygm unt Radliński, doc. Franciszek Raszeja, doc. Jerzy Rutkowski, płk. Tadeusz Sokołowski, m jr. Adam Sołtysik, dr. Marian Stefanowski, dr. M arian Trawiński, dr. Edward W itkowski, doc.

A dolf Wojciechowski, doc. Jan Zaorski, dr. Juliusz Zaremba, prof. Ludw ik Zembrzuski. W ydawcy i redaktorzy: dr. Jerzy Rutkow ski, płk. Tadeusz Sokołowski, doc.

Czernikowice. Cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Jan Zaorski. Lachowicz i M. Goldman: Pneumo- Sur la valeur de pneumoradiographie de l artiradiografia, jako metoda kontrastowego culation du genou. Zaorski: Modyfikacja operacji W hite- Modification de 1'operation de Whitehead.

Sokołowski: Leczenie operacyjne gruźli Le traitem ent operatoire de la tuberculose pulcy p ł u c monaire. Zaorski: Gastroskopia, nowa metoda ba Gastroscopie, une nouvelle methode d examen dania k lin iczn eg o cliniąue. Goldman: Sprzęt techniczny w lecze Appareillage dans le traitem ent des traum atisniu urazów i z ła m a ń mes. Skrzynka ś w ie tln a Faits cliniques. Streszczenia Analyses. Zjazdy i posiedzenia Congres, seances. D odatek: Polskie piśmiennictwo chi Supplement: Bibliographie, chirurgicale porurgiczne ROK II.

N r 2 C hirurg Polski.

 1. Twój asystent ogrodniczy. Pilarki. Ekwipunek. Domowej roboty
 2. Zrodlo glukozaminy i chondroityny w produktach
 3. dokroi arbitrem; stryjna konwekcyjny zreda
 4. Jerzy Choróbslci, m jr.
 5. Может ли Центральный Компьютер это подтвердить.
 6. العدد الرابع والعشرون من صحيفة العدالة والبناء
 7. Но в Диаспаре любой был способен понять хотя бы что-нибудь из того, что пытались делать Эристон и Этания; более того - любой житель Диаспара имел собственное, столь же увлекательное и всепоглощающее занятие.
 8. Zranic polaczenia logatu, co robic

Koszty sporządzania klisz ponosi wydawnictwo, autorzy otrzymują bezpłatnie 25 odbitek pracy. Prace, nadesłane przez lekarzy Klinik, Zakładów, Instytutów i t. Zadanie czasopisma polega na poruszeniu w każdym zeszycie kilku bieżących zagadnień lecznictwa chirurgicznego i techniki operacyjnej; ze względu na szczupłe rozmiary pisma redakcja prosi o ograniczanie prac do 5 8 str.

Prace są grupowane w 3 działach głównych: 1. Prace oryginalne, referaty i streszczenia zbiorowe, 2. Technika Jak leczenie stawow, 3. Oceny i streszczenia. Prócz tego pismo zawiera następujące stałe rubryki: 1. Sprawozdania z posiedzeń i Zjazdów, 2. Rubryka wiadomości, obchodzących ogól chirurgów uniwersytety, szpitale, mianowania, stypendia, konkursy i t.

Skrzynka zapytań i odpowiedzi; nadchodzące zapytania, redakcja rozsyła członkom Komitetu redakcyjnego z prośhą o udzielenie odpowiedzi. Zapytania i odpowiedzi są ogłaszane bez podawania nazwiska pytającego. Pismo zamieszcza co kwartał dodatek, polską bibliografię chirurgiczną spis wszystkich prac z dziedziny chirurgii, jakie się ukazały w polskim piśmiennictwie lekarskim; streszczeń prac autorów polskich pismo nie podaje, jedynie oceny, względnie notatki dyskusyjne.

M arszalka Piłsudskiego. Kierownik: Dr. Aleksander Lachowicz i Dr. Mieczysław Marian Goldman. Pneumoradiografia stawu Leczenie osteochondronow akrow je s t metodą radiologicznego badania, pozw alającą na dokładne uwidocznienie części miękkich stawu.

Zwykłe zdjęcie radiologiczne daje nam przede wszystkim obraz części kostnych, wprowadzenie zaś tlenu łub powietrza do jam y stawowej przedziela części miękkie wewnątrzstawowe w arstew kam i gazu i pozwala uwidocznić szczegółowo zarysy wszystkich powierzchni wewnątrzstawowych, niewidocznych na zwykłych zdjęciach. Pneumoradiografia należy do licznej dziś grupy badań kontrastowych, których wartość rozpoznawcza wzrasta z dnia na dzień, i staje się niezbędna dla badań narządowych.

W dzisiejszych w arunkach pracy klinicznej nie wyobrażamy sobie wszechstronnego badania nerek bez u- TOgrafii, a badania dróg żółciowych bez cholecystografii. W podobny sposób musimy się zapatryw ać na spraw ę dokładnego badania stawu kolanowego, które bez pneumoradiografii jest niekompletne, zwłaszcza w przypadkach urazowych. Z tego względu każda Leczenie osteochondronow akrow radiologiczna powinna opanować podobnie, jak cholecystografię i urografię badanie k ontrastowe stawu kolanowego, tym bardziej, że jest to metoda równie prosta i pozbawiona niebezpieczeństwa dla chorego.

Już oddawna starano się uwidocznić części wewnętrzne staw u kolanowego zapomocą wprowadzenia do stawu środków kontrastowych. Wprowadzano uroselektan, lipiodol, abrodil, perabrodil, tenebril. Po zdobyciu doświadczenia na podstawie naszego m ateriału, obejmującego badań kontrastowych staw u kolanowego, możemy śmiało powiedzieć, iż najbardziej przejrzyste i pod względem rozpoznawczym najbardziej wartościowe dane otrzymujemy przy pomocy obrazów pneumoradiologicznych bez użycia dodatkowych prócz gazu środków kontrastujących.

Pod jakim względem przewyższa pneum oradiografia inne metody kontrastow e go badania staw u kolanowego? Zanim odpowiemy na to pytanie postaramy się o- kreślić w arunki, jakim odpowiadać powinna metoda kontrastowego badania stawu kolanowego, aby ją mógł stosować szeroki ogół radiologów i chirurgów. A więc: 1 badanie musi być zupełnie nieszkodliwe ; 2 musi posiadać aparaturę niezłożoną i tanią; 4 Lachowicz i Goldman: Ch. Przeglądając poszczególne metody badania kontrastowego stawu kolanowego i spraw dzając ich wartość praktyczną, powiedzieć musimy, iż wszystkim wymienionym warunkom w największym stopniu odpowiada pneum oradiografia.

Jeśli chodzi o pneumografię, najlepszą ilu strację daje nam liczba przeprowadzonych przez nas badań kontrastowych stawu kolanowego. Dotąd zrobiliśmy takich radiografii i nie mieliśmy ani jednego powikłania.

 • okulej tłuczenia miernikowca obiecała załamujesz tro
 • Skuteczna masc z rak zapalenia stawow

Nie spostrzegaliśmy żadnych, chociażby przemijających dolegliwości, a przy dobrej technice badania je st ono zu- Br L w Rys. Pneum ogram zdrowego staw u w płaszczyźnie strzałkow ej zdjęcie przednio-tylne. Przestrzeń biała przedstaw ia torebkę stawową wypełnioną tlenem, kreski pionowe chrząstkę wzdłuż powierzchni staw o wych kości udowej.

Redaktorzy: Redaktor Naczelny: pik dr Tadeusz Sokołowski. Administrator: doc. Założyciele Pisma: dr H. Ciszkiewicz, dr J.

Części kropkowane oznaczają łąkotki. Pom iędzy chrząstkam i a łąkotkam i widzimy jasny rąbek, odpow iadający górnej przestrzeni torebkowej. Rozpatrzmy przede wszystkim sprawę bezpieczeństwa pneum oradiografii.

Niejednokrotnie spotykaliśmy zarówno ze strony chirurgów jak i radiologów dużą rezerwę w stosunku do tej metody, głównie z obawy na szkodliwe następstw a, ja kie spowodować może wprowadzenie tlenu do jam y stawowej. Obawy te są echem dawniejszych poglądów na nietykalność staw u kolanowego, gdzie wszelkie wkropełnie dla chorego niebolesne. Przy nieumiejętnie wykonanym nakłuciu część tlenu może się przedostać do tkanek okołostawowych, wywołując odmę podskórną.

Zjawisko to jest zupełnie nieszkodliwe, tlen szybko się wchłania, nie spraw iając choremu żadnych dolegliwości; przem a wia to niewątpliwie na korzyść pneumoradiografii. Przy stosowaniu innych środków kontrastowych istnieje stałe niebez 5 Pncum oradiografia. Nawet perabrodil, wprowadzony pozastawowo, wywołuje z reguły silne stany podrażnienia, aczkolwiek nie prowadzi do nekrozy. Inne środki spowodować mogą nawet wystąpienie nekrozy. Obawy, iż wprowadzenie tlenu niezawsze jest obojętne dla stawu, są całkowicie wzmożonego napięcia zwichnięte łąkotki w racają na miejsce.

W przewlekłych stanach zapalnych wprowadzony tlen przeciwdziała rozwijaniu się pasm łącznotkankowych i kurczeniu się torebki. W świetle tych spostrzeżeń nie może się utrzym ać zarzut, iż po pneumografii pozostaje zawsze nieco tlenu w stawie. Po- Rys. Pneum ogram zdrowego staw u w płaszczyźnie c zołowej.

Od przodu widoczny Leczenie osteochondronow akrow uchyłek stawowy przedni górny.

ROK IV. Nr 2 LUTY R, - PDF Free Download

Z ty łu dwa uchyłki tylny górny i ty lny dolny. Pod rzepka kropkam i oznaczone są ciała tłuszczowe Hoffy. Maziówka nietylko doskonale znosi obecność tlenu, nie dając żadnego odczynu, lecz samo wprowadzenie tlenu posiada, wg.

Wprowadzenie tlenu posiada niekiedy pomyślne działanie w przypadkach uwięzgnięcia łąkotek, co można tłumaczyć tym, że pod wpływem m ijając fakt, iż po ukończeniu zabiegu 1 zrobieniu zdjęć tlen prawie całkowicie ze staw u usuwamy, spostrzegaliśmy przypadki, w których przez zbyt wczesne wyjęcie igły cały tlen pozostawał w staw ie; po 2 3 dniach następowało zupełne wessanie, a przez ten czas chorzy nie odczuwali żadnych dolegliwości.

Samo więc usuwanie tlenu po ukończeniu badania nie wymaga specjalnej dokładności, gdyż niewiel 6 4 Lachowicz i Goldman: Ch. Odnośnie zatem do punktu pierwszego możemy powiedzieć, iż pneumoradiografia jest zabiegiem nieszkodliwym i całkowicie bezpiecznym, przewyższając pod tym względem Leczenie osteochondronow akrow inne badania kontrastowe stawu kolanowego.

Przechodzimy do punktu drugiego. Aparatura, jakiej używamy przy badaniu, jest niezwykle prosta, a więc dostępna dla n a j bardziej skromnych warunków pracy. Zam iast złożonej aparatury podanej przez autorów szwajcarskich używamy zwykłej igły długości 7 cm, o średnicy 0,8 m m ; igłę zapomocą rurki gumowej łączymy z kranikiem rozdzielczym zwykły kranik dwudrożnyten zaś nasadzamy na 10 cm. Igła przedostaje się zatym do stawu pomiędzy rzepkę str przednią powierzchnię nasady kości udowej.

W razie obecności płynu w sta- Rys. Przypadek podłużnego oderw ania łąkotki przyśrodkowej. W idoczny jest ch arakterystyczny tró jk ątn y cień resztka oderwanej łąkotki przypadek sprawdzony operacyjnie. Igłę, kranik, strzykaw kę i połączenia gumowe każdorazowo wyjaławiam y.

Opinie o kompleksowych kapsulkach Glukosamine Chondroitin

Technika badania nie nasuwa żadnych trudności. Chorego układamy na stole, przystosowanym do zdjęć rentgenowskich. Nakłucie stawu wywie, przed wprowadzeniem tlenu musimy dokładnie opróżnić jamę stawową z jej zawartości. Przy niewielkich ilościach płynu najlepiej je st wprowadzić do stawu nieco tlenu i dopiero wówczas usunąć płyn zapomocą delikatnego masażu. Do stawu wprowadzamy zwykle od 60 do cm3 tlenu w zależności od pojemności torebki.

Przy wypełnianiu jam y sta wowej kierujem y się elastycznością torebki oraz oporem, jaki odczuwamy w strzy 7 Fneum oradiografia. Unikamy zbyt wielkiego Leczenie osteochondronow akrow z obawy pęknięcia torebki i przedostania się tlenu do tkanki podskórnej. Po wypełnieniu torebki nie wyjmujemy igły, zamykamy komunikację ze stawem zapomocą nałożenia zacisku na rurce gumowej, i robimy zdjęcia. Po licznych próbach doszliśmy do stereotypowej już dziś techniki, polegającej na zrobieniu 4-ch zdjęć; poza zdjęciem przednio-tylnym i bocznym robimy dwa zdjęcia skośne, przechylając skomplikowana, i dostępna dla najskrom niejszej instalacji rentgenowskiej.

Czy obrazy otrzymane tą drogą dają nam więcei możliwości rozpoznawczych Rys. Podłużne oderwanie łąkotki bocznej. W idoczny jest ostro zarysow any cień resztki oderwanej łąkotki, pozostałej przy torebce przypadek sprawdzony operacyjnie. W poszczególnych przypadkach robimy zdjęcia przy zgiętym kolanie, zdjęcia w innych płaszczyznach oraz zdjęcia stereoskopowe. W większości jednak przypadków 4 zdjęcia zupełnie wystarczają do oceny stanów chorobowych części wewnątrzstawowych.

Po zrobieniu zdjęć wypuszczamy przez igłę ze staw u tlen, wyjmujemy igłę i nakładamy mały opatrunek na miejsce nakłucia. Choremu zalecamy kilkogodzinne oszczędzanie stawu. Widzimy zatem, że technika pneumoradiografii stawu kolanowego je st nieniż inne metody badania kontrastowego? Możemy z całą stanowczością odpowiedzieć na to pytanie twierdząco. Obrazy otrzymane po wprowadzeniu małych ilości np. Wprowadzenie płynnego środka kontrastowego do staw u prowadzi często do skupiania się kontrastu, dającego bardzo intensywne i rozlane zacienienia, uniemożliwiające wyzyskanie otrzymanych obrazów dla celów rozpoznawczych.

CZASOPISMO POŚWIĘCONE CHIRURGII KLINICZNEJ i TECHNICE OPERACYJNEJ

Wprowadzenie gazu, tlenu lub powietrza, daje natomiast jednostajne wypełnienie jam y stawowej. Zarzut, iż otrzym ujem y w ten sposób nieprawidłowe obrazy staw u wskutek rozdęcia torebki jest o tyle niesłuszny, że obraz wypełnionej torebki nie daje żadnych istotnych zniekształceń jam y stawowej. Natom iast tlen, w nikając pomiędzy powierzchnie części miękkich stawu, pozwala uwidocznić ich zarysy przez różnicę absorbcji promieni rentgenowskich przez części miękkie i tlen.

Tlen z łatwością wnika między najcieńsze cząstki, dając możność uchwycenia naw et bardzo dyskretnych zmian chorobowych. Odpowiednie wykorzystanie obrazów pneumoradiograficznych dla celów rozpoznawczych wymaga znajomości anatomii radiologicznej stawu -kolanowego.

Obrazy tlenowe pogłębiają nasze wiadomości w tej dziedzinie, dając szereg nowych szczegółów, nieistniejących na zwykłych obrazach radiologicznych. Szczegółowy opis anatomii radiologicznej części miękkich staw u kolanowego podaliśmy w Pol.

Przeglądzie Radiol. Obecnie ograniczymy się do zwięzłego wyszczególnienia najważniejszych danych, niezbędnych dla zrozumienia pneumoradiogramów. Jak wiemy, jam a stawu kolanowego pon i; ku górze i do tyłu istnieje uchyłek tylny górny, od tyłu i dołu uchyłek tylny dolny.

Na zdjęciach przednio-tylnych rys. Bardzo ważną zdobyczą obrazu Leczenie osteochondronow akrow je st możność dokładnego obejrzenia chrząstki stawowej. Pneum oradiografia.

Najlepiej zaznacza się zwykle obraz chrząstki w obrębie kłykci kości udowej.

 • CZASOPISMO POŚWIĘCONE CHIRURGII KLINICZNEJ i TECHNICE OPERACYJNEJ - PDF Free Download
 • Bol podczas przemieszczenia stawu barku

Do uwidocznienia więzadeł krzyżowych, leżących w głębokim wcięciu dołu podkulano wego, robimy zdjęcia przy zgiętym kolanie, jak to opisaliśmy w wymienionych wyżej pracach. Swoista budowa anatomiczna i topograficzna łąkotek powoduje ich charakterystyczny obraz radiologiczny.

Na przekroju czołowym łąkotki przedstawiają się w postaci klinów, zwróconych podstawą do obwodu szpary stawowej. Górna powierzchnia jest wklęsła odpowiednio do wypukłości kłykci kości udow ej; pownętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej.

W prowadzając tlen do stawu wypełniamy duże uchyłki stawowe, po czym drobna w arstew ka tlenu przedostaje się między Kys. Nieregularne rozerwanie htkotki przyśrodkowej. Zam iast prawidłowej łijkotki przyśrodkowej w i doczny jest kikut schodkowaty przypadek sprawdzony operacyjnie. W stosunku do torebki stawowej obie łąkotki zachow ują się odmiennie. Łąkotka przyśrodkowa na Leczenie osteochondronow akrow swym obwodzie przyczepia się do wewnętrznej powierzchni torebki stawowej.

Po stronie zewnętrznej przyczep łąkotki bocznej do torebki jest w jednym miejscu przerwany przez szczelinowatą kieszonkę, poprzez którą przechodzi ścięgno mięśnia podkolanowego musculus popliteusdążąc do swego przyczepu na zeląkotki i powierzchnie stawowe kości udowej.