Zapalenie stalego utrzymania dolnej szczeki, Newsletter

Plan leczenia uwzględniał przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego usunięcia martwaka kostnego, wyłyżeczkowanie zmian kostnych oraz usunięcie przetoki skórnej z następczą farmakoterapią o szerokim spectrum. W typie wtórnym zmiany spowodowane są m. Przy utrzymaniu pełnej rotacji szyi należy wykonać ruch odchylenia żuchwy w obu kierunkach. Służy do skopiowania położenia szczęk względem stawów, niezależnie od pozycji zębów. Proces zapalny szerzy się kanałami Haversa, ostatecznie obejmując także okostną chorobowo zmienionej kości.

Rekonstrukcja 3D obrazująca osteolityczny ubytek kostny wraz z martwakiem kostnym w jego świetle Zapalenie stalego utrzymania dolnej szczeki. CBCT w Zapalenie stalego utrzymania dolnej szczeki i planowaniu leczenia nieswoistego przewlekłego zapalenia żuchwy — opis przypadku By Sławomir Sobczyk, Tadeusz Morawiec, Agnieszka Kierat, Ewelina Kopczyńska i Patryk Kownacki October 19, W niniejszej pracy przedstawiono przypadek letniej pacjentki, u której zdiagnozowano przewlekłe wtórne zapalenie trzonu żuchwy.

W diagnostyce wykorzystano tomografię stożkową CBCT. W ramach leczenia przeprowadzono zabieg sekwestrektomii z następczą antybiotykoterapią.

Warto-przeczytac | Magazyn Stomatologiczny - czasopismo numer 1 w stomatologii

Diagnozę potwierdzono badaniem histopatologicznym. Zapalenie kości osteomyelitis jest procesem chorobowym dotyczącym wszystkich części składowych kości.

Bol w stawie na ramie w reumatyzmie Leczenie stawow w Kirgistanie

Rozpoczyna się w jamie szpikowej jako przekrwienie i wzrost przepuszczalności drobnych naczyń krwionośnych. Pojawiają się nacieki granulocytarne. W kolejnych etapach reakcji zapalnej, na skutek proteolizy i fagocytozy dochodzi do martwicy tkanek oraz wytworzenia wysięku ropnego, powodującego wzrost ciśnienia w jamie szpikowej oraz zastój krwi, skutkujący rozwojem niedokrwiennej martwicy kości.

Bogate i wielokierunkowe ukrwienie tkanki kostnej, przy jednoczesnym braku możliwości wytworzenia krążenia obocznego sprawia, że kluczową rolę w patomechanizmie schorzenia odgrywa czynnik zakrzepowo-zatorowy.

Zębiak – jakie są objawy

Proces zapalny szerzy się kanałami Haversa, ostatecznie obejmując także okostną chorobowo zmienionej kości. Wśród najczęstszych przyczyn nieswoistego zapalenia kości szczęk wymienia się czynniki miejscowe takie, jak: infekcje zębopochodne, w tym dotyczące ran poekstrakcyjnych, urazy wypadkowe i operacyjne.

Wiec jak nie zranic stawow Przyczyny obrzekow stawow na palcach

Rzadziej spotykanymi przyczynami zapalenia kości u dorosłych są krwiopochodne zakażenia drobnoustrojami pochodzącymi z odległych ognisk zakażenia w organizmie oraz choroby wpływające na stan ukrwienia kości i obniżające odporność.

Wśród tych ostatnich wymienia się cukrzycę, niedokrwistość oraz niedożywienie. Badaniem umożliwiającym dokładną diagnostykę obrazową oraz precyzyjne zaplanowanie zabiegu chirurgicznego u pacjenta z klinicznym podejrzeniem przewlekłego zapalenia kości jest tomografia wolumetryczna CBCT.

Hemani staw masc Leczenie zelu osteochondronosy

Badanie pozwala wykryć szereg radiologicznych objawów towarzyszących przewlekłemu zapaleniu kości oraz dokładnie określić granice chorobowo zmienionej tkanki. Do wspomnianych objawów należy występowanie ognisk osteolitycznych pojedynczych lub mnogich, ognisk osteosklerotycznych, martwaków kostnych, odczynów okostnowych i obrzęku tkanek miękkich. Zaletą obrazowania tych zmian w CBCT jest wysoka jakość uzyskiwanego obrazu — porównywalna do okna kostnego w tomografii komputerowej CT.

Jednocześnie dawka promieniowania jonizującego, którą pacjent jest obciążony w wyniku przeprowadzenia badania CBCT jest razy niższa niż w przypadku CT zależy od rodzaju aparatu i zakresu badania.

Pacjentka skarżyła się także na występowanie halitozy, złe samopoczucie oraz incydenty podwyższenia temperatury ciała.

Okluzja a bóle głowy i stawu skroniowo-żuchwowego

Z wywiadu uzyskano informacje o występowaniu opisanych dolegliwości od 4 miesięcy. Kontrolujący pacjentkę lekarz zakwalifikował dolegliwości jako utrudnione gojenie wynikające z niedostatecznej higieny jamy ustnej i palenia tytoniu. Zastosowano wówczas, trwającą 6 dni antybiotykoterapię, w wyniku której objawy subiektywne ustąpiły, dlatego pacjentka nie zgłaszała się na kolejne kontrole.

W badaniu podmiotowym uzyskano także informację o utrzymywaniu się od czasu zabiegu usunięcia zęba 38 niedoczulicy wargi dolnej po stronie lewej. W badaniu przedmiotowym stwierdzono obecność czynnej przetoki skórnej w okolicy podżuchwowej lewej Ryc.

Diagnostyka obrazowa obejmowała wykonanie tomografii wolumetrycznej.

Account Options

W badaniu ujawniono obecność osteolitycznego ogniska w kości trzonu żuchwy poniżej korzeni zębówwewnątrz którego uwidoczniono strukturę o dużym wysyceniu, nieregularnym kształcie i najdłuższym wymiarze wynoszącym 15 mm, odpowiadającą obrazowi martwaka kostnego.

Obraz sekwestromu na tle zniszczonej kości, widoczny jako twór o dużym wysyceniu otoczony strefą przejaśnienia odpowiadającą demarkacyjnemu wałowi ziarniny nazywany bywa trumienką kostną6 Ryc. Plan leczenia uwzględniał przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego usunięcia martwaka kostnego, wyłyżeczkowanie zmian kostnych oraz usunięcie przetoki skórnej z następczą farmakoterapią o szerokim spectrum.

Zabieg sekwestrektomii przeprowadzono w znieczuleniu miejscowym z dostępu wewnątrzustnego w dnie przedsionka jamy ustnej.

Jaka jest niebezpieczna artoza stawow Leczenie zapalonych stawow szczotek dloni

W wyniku procesu zapalnego destrukcji uległa blaszka przedsionkowa kości w rejonie ogniska osteolizy, blaszka językowa pozostała nienaruszona.

W czasie zabiegu doszczętnie usunięto ziarninę oraz martwą tkankę kostną. Usunięto pojedynczy Zapalenie stalego utrzymania dolnej szczeki Ryc. Materiał przekazano do badania histopatologicznego Ryc. Po wyłyżeczkowaniu zmian kostnych, w obręb ubytku osteolitycznego zaimplantowano miejscowo antybiotyk w postaci gąbki garamycynowej Collatamp EG.

W ostatniej fazie zabiegu wycięto przetokę skórną. W ramach postępowania pozabiegowego zlecono skojarzoną antybiotykoterapię celowaną na podstawie wykonanego uprzednio antybiogramu oraz terapię przeciwbólową. Ponadto, zlecono stosowanie odpowiedniej diety, lek osłonowy, nawodnienie oraz odpoczynek.

Zębiak – co to jest?

W czasie pierwszej wizyty kontrolnej nie stwierdzono żadnych zaburzeń gojenia rany pooperacyjnej. Stan zdrowia pacjentki kontrolowano kilkakrotnie w czasie 6 miesięcy po zabiegu. Nie stwierdzono żadnych objawów klinicznych nawrotów stanu Jak zel jest wprowadzany do stawu ani wystąpienia powikłań. W okresie 6-miesięcznych obserwacji pozabiegowych nie stwierdzono ustąpienia objawów parestezji wargi dolnej strony lewej.

W związku z powstałą po wyciętej przetoce blizną Ryc. W kontrolnym badaniu tomograficznym CBCT przeprowadzonym 6 miesięcy po zabiegu zaobserwowano zmniejszenie przepuszczalności dla promieniowania w obrębie ogniska osteolitycznego oraz — w niektórych z analizowanych przekrojów osiowych i transsektalnych — zmniejszenie wymiarów ogniska w porównaniu do badania przedoperacyjnego Ryc. Zaobserwowane zmiany wskazują na osteogenezę w kości wolnej od stanu zapalnego.

Stawy skroniowo-żuchwowe (ssż). Dlaczego są tak ważne?

Dyskusja Przewlekłe wtórne nieswoiste zapalenie kości szczęk jest chorobą infekcyjną przebiegającą z zaburzeniami ukrwienia kości skutkującymi martwicą tkanki oraz wydzielaniem się mnogich lub, jak w przedstawionym przypadku, pojedynczych dużych martwaków kostnych.

Częstą przyczyną rozwoju zapalenia przewlekłego wtórnego bywa zignorowanie objawów zapalenia ostrego.

W literaturze znaleźć można doniesienia dotyczące spadku częstości występowania przewlekłego zębopochodnego zapalenia kości w krajach rozwiniętych w związku z rozpowszechnieniem stosowania antybiotyków. Z drugiej jednak strony, zauważa się, że powszechne i nagminne stosowanie antybiotyków w stomatologii ogólnej może przyczyniać się do bagatelizowania objawów zapalenia ostrego i występowania przypadków hipodiagnozy. Objawy ostrego zapalenia kości mogą zostać błędnie zinterpretowane jako utrudnione gojenie rany poekstrakcyjnej.

Okluzja a bóle głowy i stawu skroniowo-żuchwowego

Zastosowanie w takim przypadku nieprawidłowego leczenia — antybiotykoterapii empirycznej prowadzonej w zbyt krótkim czasie i w zbyt niskich dawkach — powoduje przytłumienie objawów ostrego stanu zapalnego. Poprawa stanu klinicznego pacjenta interpretowana bywa jako sukces leczniczy, podczas gdy faktycznie oznacza przejście ostrej fazy zapalenia w stan zapalny przewlekły. W opisanym przypadku najpewniej zaistniały przedstawione powyżej okoliczności. Należy zauważyć, że istnieją badania wykazujące pozytywną korelację ryzyka wystąpienia bezobjawowego zapalenia kości wokół 3.

Zapalenia przyzębia | Stomatologia - Medycyna Praktyczna dla pacjentów

Przemawiają za tym sklerotyzacja kości, a także mniejsza liczba osteocytów i zredukowane unaczynienie kości mogące mieć negatywny wpływ na gojenie rany poekstrakcyjnej u pacjentów po 61 r. Dalsze występowanie parestezji w okresie 6-miesięcznej obserwacji stanu pacjentki po zabiegu sekwestrektomii wskazuje na prawdopodobne wystąpienie bezpośredniego urazu neurologicznego podczas zabiegu usunięcia zęba W przypadku pacjentki z kliniczną diagnozą przewlekłego zapalenia kości zdecydowano o wykonaniu tomografii wolumetrycznej, rezygnując z uprzedniego przeprowadzenia dwuwymiarowego badania radiologicznego.

Pozwala to zmniejszyć dawkę promieniowania jonizującego obciążającego pacjentkę z tak postawioną diagnozą kliniczną, u której analiza pantomogramu i tak najpewniej skłonić musiałaby do następczego poszerzenia diagnostyki o CBCT.

Programy obsługujące tomografię stożkową pozwalają na cyfrową obróbkę uzyskanego obrazu, w tym na wykonanie rekonstrukcji obrazu zbliżonego do pantomogramu w wybranej warstwie obrazowania. CBCT w prezentowanym przypadku pozwoliła na potwierdzenie klinicznego rozpoznania zapalenia kości oraz zróżnicowanie go z innymi jednostkami chorobowymi, mogącymi przebiegać z podobnymi objawami. Dzięki badaniu można zlokalizować zmiany zapalne w kości, określić ich rozległość, prześledzić zasięg ubytku osteolitycznego oraz jego położenie względem struktur anatomicznych takich jak, w przypadku żuchwy, kanał żuchwy, wewnątrz którego przebiega nerw zębodołowy dolny.

Analiza CBCT pomogła w zaplanowaniu zabiegu, określeniu jego urazowości oraz ustaleniu prognozy wyników leczenia.