Nauka o leczeniu stawow

Niemniej jednak istnieją pewne czynniki genetyczne, w dużej mierze jeszcze nieodkryte, które predysponują daną osobę do zachorowania. Leki drugiego rzutu Leki drugiego rzutu są wskazane u dzieci, u których pomimo zastosowania odpowiedniego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i zastrzykami z kortykosteroidów zapalenie wielostawowe postępuje. Często powoduje symetryczne zapalenie stawów, początkowo obejmujące małe stawy dłoni i stóp, a następnie rozprzestrzeniające się na inne stawy. Coraz więcej jest doniesień na temat znaczenia leptyny, która może mieć wpływ na choroby układu mięśniowo-szkieletowego [7].

Zdaniem specjalistki, nie zawsze to się udaje, aż proc. RZS jest przewlekłą chorobą zapalną tkanki łącznej o podłożu immunologicznym. Najczęściej występuje u ludzi młodych w wieku lat, głównie u kobiet, które w tym wieku chorują czterokrotnie częściej niż mężczyźni.

Na konferencji prasowej poinformowano, że w Polsce jest około tys. Wyjaśniała ona, że stawy najczęściej są atakowane przez chorobę symetrycznie, głównie są to stawy w okolicy rąk i stóp bez zaczerwienia skóry. Ale pierwszym objawem choroby może być ból w jednym tylko stawie.

Zdaniem specjalistki, decydujące jest 12 tygodni od pojawienia się pierwszych dolegliwości, bo w tym okresie należy rozpocząć leczenie. Lekarze nazywają to oknem terapeutycznym, czyli okresem, w którym rozpoczęcie terapii daje największe szanse na zahamowanie choroby.

Doniesienia naukowe podkreślają, że nadmierna ilość tkanki tłuszczowej ma znaczącą rolę w patogenezie choroby zwyrodnieniowej stawów [1, 7]. Nadwaga i otyłość sprzyjają rozwojowi choroby zwyrodnieniowej nie tylko w obrębie stawów obciążonych nadmierną masą ciała takich jak: staw kolanowy, biodrowy i skokowy, ale również stawów rąk [9, 10]. W procesie zapalnym towarzyszącym otyłości biorą udział takie adipokiny, jak: adiponektyna oraz leptyna [6, 7, 10].

Nauka o leczeniu stawow

Adipokiny wywierają wpływ na tkanki stawu: chrząstkę, błonę maziową i kości [7, 10]. Leptyna i adiponektyna to najobficiej wydzielane adipokiny, a ich receptory są obecne między innymi na powierzchni chondrocytów [7]. Coraz więcej jest doniesień na temat znaczenia leptyny, która może mieć wpływ na choroby układu mięśniowo-szkieletowego [7].

Leptyna to cząsteczka sygnałowa działająca na podwzgórze i poprzez ujemne sprzężenie zwrotne reguluje gospodarkę energetyczną organizmu [3, 10].

NADWAGA I OTYŁOŚĆ A CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW

Aktywuje ona ekspresję czynników wzrostu oraz produkcję macierzy zewnątrzkomórkowej w chrząstkach i może wpływać na regulację metaloproteinaz oraz interleukiny Obie te substancje przyczyniają się do produkcji tlenku azotu i towarzyszą procesowi apoptozy chondrocytów [6—8]. Leptyna jest również obecna lokalnie w stawach zajętych chorobą zwyrodnieniową [6].

Kolejnym hormonem wydzielanym przez adipocyty jest adiponektyna [6]. Hormon ten może być również obecny w płynie stawowym stawów objętych chorobą zwyrodnieniową. Zaobserwowano dwie różne drogi działania adiponektyny: prozapalną poprzez aktywację interleukiny-6, produkcję tlenku azotu oraz przeciwzapalną poprzez regulację działania inhibitorów metaloproteinaz [6—8].

Badania naukowe na temat adiponektyny są kontrowersyjne i wymagają kontynuacji [6, 8].

Nauka o leczeniu stawow

Zaobserwowano, że zarówno u dzieci i dorosłych zwiększona masa ciała jest związana ze zwiększonym stężeniem białka C-reaktywne CRP, C-reactive protein oraz zmniejszonym stężeniem adiponektyny [6]. Ostatnie doniesienia naukowe wykazują, że zmniejszenie masy ciała u otyłych z chorobą zwyrodnieniową stawów prowadzi do zmniejszenia stężenia krążącej leptyny i zwiększenia stężenia krążącej adiponektyny [7].

Dalsze badania nad adiponektyną i jej oddziaływaniem w chorobie zwyrodnieniowej stawów mogą być bardzo interesujące. Coraz bardziej popularne stają się doniesienia wykazujące, że choroba zwyrodnieniowa stawów nie jest schodzeniem związanym z procesem starzenia czy stresem metabolicznym, ale raczej chorobą metaboliczną powiązaną z wzajemnym oddziaływaniem mediatorów humoralnych, które wpływają na inicjację i progresję procesu chorobowego [7]. Adipokiny pełnią ważną rolę w organizmie, dlatego przeprowadza się wiele badań mających na celu wyjaśnienie skomplikowanej sieci powiązań pomiędzy białą tkanką tłuszczową, chorobami metabolicznymi i procesami zapalnymi [8].

Zmniejszenie masy ciała jest kluczową strategią prewencyjną przeciwdziałającą negatywnym efektom toczącego się w organizmie osoby otyłej stanu zapalnego [8].

Pomiary takie jak grubość fałdów tłuszczowych, obwód ramienia oraz obliczenie wskaźnika masy ciała BMI, body mass index są ważnymi miarami pozwalającymi na szukanie korelacji pomiędzy występowaniem otyłości i ryzykiem wielu chorób [11]. Wskaźnik masy ciała jest parametrem określającym stosunek masy ciała do wzrostu.

Zwyrodnienie stawów. Zwyrodnienie stawu kolanowego - leczenie

Wyniki dobrze zaplanowanych badań z przestrzeni ostatnich 30 lat podkreślają statystyczną zależność pomiędzy występowaniem otyłości i choroby zwyrodnieniowej stawów [12]. Literatura podaje, że masa mięśniowa i siła mięśniowa pełnią funkcję ochronną przed rozwojem choroby zwyrodnieniowej stawów [11]. W badaniu Sanghai i wsp. Dowiedziono, że BMI i inne wskaźniki antropometryczne mają znaczący związek z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego [11]. Wskaźnik BMI był wyższy u osób zakwalifikowanych do 4.

Wynikibadań wykazują, że wraz ze wzrostem wartości wskaźnika BMI wzrastają dolegliwości bólowe stawów [6]. Każdy dodatkowy kilogram powoduje zwiększenie nacisku osiowego na staw kolanowy, co z kolei przyczynia się do uszkodzenia struktur wchodzących w skład stawu [13].

Terapie i zabiegi

Otyłość jest związana z nadmiernym obciążeniem stawów, co prowadzi do zmian w kompozycji, strukturze i właściwościach chrząstki stawowej [6]. Silna korelacja pomiędzy BMI a chorobą zwyrodnieniową stawów jest przyczyną szybkiego postępu na przykła artrozy kolana [10, 11, 14, 15].

Pacjenci kwalifikowani do zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego często mają wskaźnik BMI przekraczający normę [13]. Celem pracy Rojek i wsp.

Zapalenie stawów – objawy oraz polecane zabiegi rehabilitacyjne - BardoMed

Właściwe poinformowanie pacjenta jest dobrym zwyczajem w leczeniu każdej choroby. Nieliczni nasi potrzebujący mają nowoczesne wózki inwalidzkie napędzane energią elektryczną.

W Polsce nie działają programy samopomocy chorych na ch. Zbiory standardów rekomendują bez uwag i zastrzeżeń leczenie ruchem: aerobik, ćwiczenia w wodzie, pływanie, spacery, ćwiczenia w podwieszeniu, ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni, ćwiczenia rozciągające Celem tych zabiegów jest wzmocnienie siły mięśniowej, poprawa koordynacji ruchu, zmniejszenie napięcia mięśniowego, poprawa energii życiowej, poprawa ruchomości chorych stawów. Rzeczywista wartość leczenia ruchem nie została dokładnie określona.

Rekomendacje OARSI z roku 9 oparto na wynikach wiarygodnych badań, w których wykazano skuteczność ćwiczeń wzmacniających mięśnie, ćwiczeń w wodzie i aerobiku. Wartość ćwiczeń w wodzie, określoną metaanalizą 6 badań, w których leczono łącznie chorych na ch. Autorzy doniesienia zwracają uwagę, że wyniki te nie mogą być uznane za dowód skuteczności i wartości leczenia ruchem w wodzie. Koronnym argumentem za celowością leczenia ruchem ch.

Chrząstka nie posiada naczyń krwionośnych. Odżywiana jest poprzez zasysanie płynu stawowego w mechanizmie sprężania i Nauka o leczeniu stawow.

Bez ruchu chrząstka nie odkształca się i nie jest odżywiana. Ruch wydaje się zbawienny dla odbudowy chrząstki stawowej w procesie zwyrodnieniowym 13, Trudno jest jednak zacytować choćby jedno badanie kliniczne, które w sposób bezsporny udowodniłoby pozytywny wpływ ćwiczeń ruchowych na zniszczoną w procesie zwyrodnieniowym chrząstkę stawową.

McNair i wsp. Tylko z nich uznali za godne analizy i tylko 6 zawierało kryteria włączenia.

Nauka o leczeniu stawow

Ta metaanaliza nie pozwoliła na uznanie, że istnieją dowody naukowe na skuteczność krótkotrwałych ćwiczeń ruchowych w walce z bólem i w walce o poprawę ruchomości i jakości życia w ch. Celowe i uzasadnione jest zalecanie umiarkowanych i nie obciążających staw ćwiczeń fizycznych w ch.

Można po nich spodziewać się pewnej poprawy funkcji, ale nie uzyskano dowodów, że prowadzić one mogą do regeneracji uszkodzonych w procesie zwyrodnieniowym tkanek stawowych. Zalecenia kinezyterapeutyczne nie są akceptowane przez znaczną część chorych, bowiem maja oni obawę, że nieostrożny ruch wywoła lub nasili ból w chorym stawie. Redukcja nadwagi należy do powszechnie akceptowanych standardów postępowania, a celowość jej nie podlega dyskusji Zagrożeniem poważniejszym od nadwagi wieku późnego jest otyłość w dzieciństwie.

Wykazano statystycznie znamienne zmniejszenie bólu i poprawę funkcji po redukcji wagi o co najmniej kilka kilogramów, ale efekt ten nie dotyczył wszystkich chorych Pomoce ortopedyczne: laski, kule, opaski elastyczne, korektory osi kończyny, wkładki korekcyjne do obuwia, zewnętrzne korektory ustawienia rzepki mogą przynieść Nauka o leczeniu stawow korzyść wybranym chorym.

Jednak liczni pacjenci kategorycznie odmawiają używania jakichkolwiek korektorów jako widocznych oznak choroby. Częste są również trudności przyzwyczajenia się do używania korektora. U licznych chorych zmianom zwyrodnieniowym w stawach kolanowych towarzyszą żylaki podudzi. Stosowanie opasek uciskowych jest w tych przypadkach przeciwwskazane. W roku przedstawiono metaanalizę 4 badań nad stosowaniem ortoz i stabilizatorów w łącznie przypadkach ch. W badaniach tych odnotowano pewne korzyści tego leczenia, ale ogólnie efekty były gorsze od spodziewanych.

Co sprawia, że Państwa podejście jest szczególnie innowacyjne w tym względzie?

Wyniki tych badań dostarczyły ograniczone dowody na dodatkowe korzyści stosowania stabilizatorów. Zanotowano również objawy niepożądane: bóle łydek, stóp, krzyża. Pomoce ortopedyczne należy rozważyć w każdym przypadku, próbować zastosowania u licznych, stosować u wybranych. Fizykoterapia i balneologia proponują nam szeroki wachlarz możliwości leczniczych, bowiem zdecydowana większość zabiegów posiada działanie przeciwbólowe.

Jest wiele doniesień o leczeniu tymi metodami ch. Korzyści tych zabiegów polegają na łagodzeniu bólu. Zabiegi cieplne należy rozumieć szeroko — wszystkie, które ogrzewają tkanki, zarówno bezpośrednio, jak na przykład okłady borowinowe, jak i poprzez zjawiska fizyczne, jak diatermia.

TENS jest zabiegiem godnym polecenia, bowiem jest bezpieczny, urządzenie do stosowania niedrogie, a zabiegi, o prawie nieograniczonym czasie trwania, może sobie aplikować sam odpowiednio poinstruowany pacjent. Nie u każdego chorego udaje się tą metodą uzyskać zadawalający efekt, ale niektórzy uważają ją za najlepszy sposób łagodzenia bólu. Akupunkturą uzyskuje się wyraźne działanie przeciwbólowe u licznych chorych Wymienione zabiegi nie wykluczają stosowania innych metod fizykoterapeutycznych.

Krioterapia zdecydowanie zmniejsza ból poprawiając ruchomość stawu i ułatwiając kinezyterapię. Niemniej z metaanalizy 23 badań opublikowanych w latach nie wynikają pozytywne wnioski o wartości tej metody leczenia ch. Wydaje się, że lepsze wyniki leczenia można uzyskać okładami borowinowymi.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Rozbieżne oceny dotyczą wartości stosowania laseru. Wyniki 5 spośród 8 badań, w których oceniano leczenie laserem łącznie chorych na ch. Dość powszechnie stosowane są ultradźwięki.

Jednak analiza badań nad wartością stosowania ultradźwięków w różnych zespołach bólowych układu ruchu w tym głównie ch. Stosowanie metod fizykoterapeutycznych, oparte jest na doświadczeniach empirycznych, ale brak jest dobrze zaplanowanych, kontrolowanych badań. Przyjmowanie leków przeciwbólowych i niesteroidowych leków przeciwzapalnych n.

Eksperci: osoby z reumatoidalnym zapalaniem stawów mogą prowadzić aktywne życie

Często nadużywaną. Wielu chorych przyjmuje te leki nie w celu łagodzenia dolegliwości, a w przeświadczeniu o ich pozytywnym działaniu na przebieg choroby. Rola lekarza powinna w licznych przypadkach polegać nie tylko na przepisaniu tych leków, ale także na wytłumaczeniu na czym polega ich działanie i kiedy nie należy ich stosować 13, Bezpieczniejszą, chociaż mniej skuteczną jest przeskórna metoda podawania w maściach kremach, żelach i z użyciem rozpylaczy.

Znane są zalecenia rozpoczynania farmakoterapii ch. Posiada on działanie wyłącznie przeciwbólowe.

Nauka o leczeniu stawow

Uznanie acetaminofenu za lek pierwszego wyboru można przyjąć tylko u chorych, którzy uzyskują po nim wyraźną poprawę. Większość chorych ocenia lepiej stosowanie n. W roku ogłoszono wyniki metaanalizy 15 randomizowanych badań, w których porównywano skuteczność acetaminofenu, n. Acetaminofen okazał się lepszy od placebo jedynie w 5 z 12 badań.

Generalnie lepsze łagodzenie bólu zanotowano po n.