Podtrzymuje ranny srodki ludowe,

Ustali ona, w jakim charakterze ma on prawo do korzystania z ochrony na mocy niniejszej Konwencji. Upamiętnienie[ edytuj edytuj kod ] Tablica z r. Oficerowie Konieczny, Jędrzejczak i Repist odebrali broń mieszkańcom, którzy mieli na nią pozwolenie [14].

Władze te udzielą im wszelkich koniecznych ułatwień w korespondowaniu w tych sprawach. W ciągu trwania działań wojennych Strony w konflikcie porozumieją się co do ewentualnej wymiany zatrzymanego personelu i ustalą sposób tej wymiany. Żadne z powyższych postanowień nie zwalnia mocarstwa zatrzymującego od obowiązku wobec jeńców wojennych w dziedzinie opieki lekarskiej i duchownej.

Artykuł 29 Członkowie personelu wymienionego w artykule 25, którzy dostaną się w ręce nieprzyjaciela, będą uważani za jeńców wojennych, ale będą używani w razie potrzeby do zadań sanitarnych. Artykuł 30 Członkowie personelu, którego zatrzymanie nie jest niezbędne na mocy postanowień artykułu 28, będą odesłani Stronie w konflikcie, do której należą, skoro tylko zostanie otwarta droga do ich powrotu i okoliczności wojenne na to pozwolą. Aż do chwili odesłania nie będą oni uważani za jeńców wojennych.

Jednakże będą oni korzystali co najmniej ze wszystkich postanowień Konwencji Genewskiej z dnia 12 sierpnia r.

Będą oni w dalszym ciągu spełniali swoje czynności pod kierownictwem strony przeciwnej i Srodki ludowe z bolu w stawach przede wszystkim używani do leczenia rannych i chorych Strony, do której należą.

Przy odjeździe zabiorą ze sobą należące do nich rzeczy, przedmioty osobiste, przedmioty wartościowe i narzędzia. Artykuł 31 Wybór personelu, którego odesłanie do Strony w konflikcie przewiduje artykuł 30, nastąpi niezależnie od wszelkich względów na rasę, religię lub przekonania polityczne, lecz przede wszystkiem Podtrzymuje ranny srodki ludowe kolejności zatrzymania oraz z uwzględnieniem stanu zdrowia.

Zaraz po rozpoczęciu działań wojennych Strony w konflikcie będą mogły w specjalnych układach ustalić stosunek procentowy zatrzymanego personelu do liczby jeńców, jak również rozmieszczenie go po obozach. Artykuł 32 Osoby wymienione w artykule 27, które znajdą się we władzy Strony przeciwnej, nie będą mogły być zatrzymane.

Będzie im dozwolone, o ile nie ma w tym względzie odmiennego porozumienia, powrócić do swego kraju albo udać się na terytorium Strony w konflikcie, w której służbie się znajdowały, skoro tylko zostanie otwarta droga dla ich powrotu i względy wojskowe na to pozwolą.

Aż do chwili odesłania pełnić one będą nadal swoje czynności pod kierownictwem Strony przeciwnej; będzie im przede wszystkim powierzone Podtrzymuje ranny srodki ludowe rannych i chorych Strony w konflikcie, w której służbie się znajdowały. Przy odjeździe zabiorą ze sobą należące do nich rzeczy, przedmioty osobiste i przedmioty wartościowe, narzędzia, broń i, o ile to będzie możliwe, środki transportowe, które do nich należą.

Strony w konflikcie zapewnią temu personelowi, dopóki będzie pozostawał w ich władzy, takie same utrzymanie, takie samo mieszkanie, takie samo wynagrodzenie i taki sam żołd, jak odpowiedniemu personelowi w swym wojsku. Żywność w każdym razie będzie wystarczająca pod względem ilości, jakości i urozmaicenia, aby zapewnić zainteresowanym zachowanie normalnego stanu zdrowia.

Rozdział V O budynkach i inwentarzu Artykuł 33 Inwentarz lotnych formacji sanitarnych sił zbrojnych, które znajdują się we władzy strony przeciwnej, będzie w dalszym ciągu służył rannym i chorym. Budynki, inwentarz i składy stałych zakładów sanitarnych, należących do sił zbrojnych, podlegać będą prawu wojennemu, lecz nie będą mogły być obrócone na inny użytek, dopóki będą potrzebne dla rannych i chorych.

Jednakże dowódcy wojsk walczących będą mogli korzystać z nich w przypadkach nagłej konieczności wojskowej, pod warunkiem, że przedsięwezmą uprzednio niezbędne środki dla dobra przebywających w nich na leczeniu chorych i rannych. Nie wolno niszczyć umyślnie inwentarza i składów wymienionych w niniejszym artykule. Artykuł 34 Ruchomości i nieruchomości stowarzyszeń pomocy korzystających z przywilejów Konwencji będą traktowane jak własność prywatna. Komunikatów nadawanych przez telewizję, radio, patrole policji, straży pożarnej, służby porządkowe, przez środki łączności i inne.

Postępowanie w wypadku skażeń promieniotwórczych 1. Gdy tylko jest to możliwe, należy przebywać w mieszkaniu przy zamkniętych uszczelnionych oknach. Aby powietrza wystarczyło na dłużej należy go oszczędzać. Każdy człowiek gdy siedzi lub leży zużywa 0,5 m3 powietrza na godzinę, gdy pracuje, chodzi lub biegnie to może tą ilość podwoić, a nawet potroić. Każda paląca się świeczka lub każdy palony papieros, zużywa tyle powietrza co człowiek, a palnik gazowy tyle co kilka osób.

Dlatego nie należy palić i gotować na gazie. Przebywanie na zewnątrz budynków ograniczyć do niezbędnego minimum. Po powrocie do domu, przed wejściem, wytrzepać wierzchnie ubranie i nakrycie głowy, buty dobrze wytrzeć, a najlepiej zdjąć przed wejściem do mieszkania.

Zaraz też umyć ręce, twarz i głowę zwłaszcza gdy była bez nakrycia. Cała powierzchnia skóry winna być przemyta co najmniej raz na 2 godzin. Dla zmniejszenia skażenia drogą inhalacyjną, stosować półmaski doraźnie wykonane z gazy, waty lub innej tkaniny, typowe półmaski przeciwpyłowe. Takie zachowanie znacznie obniży dawkę napromieniowania zewnętrznego.

Podtrzymuje ranny srodki ludowe Co to jest artoza 2 stopni lokcia

Ściany domu zmniejszają dawkę co najmniej dwukrotnie. Nie należy spożywać mleka od krów pasących się na łące, a w żadnym wypadku nie wolno podawać takiego mleka dzieciom. Ograniczyć należy, a nawet zrezygnować ze spożycia świeżych warzyw z działki, jaj od kur grzebiących na podwórku, dziczyzny, mięsa ze zwierząt wypasanych na łące. Zaleca się przygotowywanie posiłków z warzyw szklarniowych lub zapasów sprzed awarii, spożywania jaj niosek z kurników, mięsa zwierząt żyjących w oborach.

W wypadku zaopatrywania się w wodę ze studni, należy studnię przykryć i uszczelnić. Do dokonywania pomiarów skażeń promieniotwórczych środków spożywczych upoważnione są na terenie miasta laboratoria Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Zakładu Weterynaryjnego itp. Syren alarmowych dzwonów, gongów - przerywanymi dźwiękami trwającymi 10 sek.

Przerwy wynoszą 14 sek. Komunikatów nadawanych przez środki łączności oraz przez patrole policji, straży pożarnych, ratownictwa chemicznego lub innych służb porządkowych. Komunikatów nadawanych przez rozgłośnie radiowe oraz telewizję regionalną lub kablową. Sygnał syreną dźwiękiem ciągłym 3 min. Odwołanie alarmu ogłasza się za pomocą: 1.

Syren alarmowych dzwonów, gongów - dźwiękiem ciągłym trwającym 3 min. Komunikatów Postępowanie w przypadku zagrożeń TŚP Stosować się ściśle do poleceń nadawanych w komunikatach i rozpowszechnionych przez siły ratownicze i porządkowe.

W możliwie najkrótszym czasie wyżej wymienione informacje powinny być przesłane do Biura Informacji, przewidzianego w artykule Konwencji Genewskiej z dnia 12 sierpnia r. Strony w konflikcie sporządzą i przekażą sobie w trybie wskazanym w poprzednim ustępie akty zgonów lub wykazy zgonów należycie uwierzytelnione.

Całkowite bezpieczeństwo zapewnia zorganizowana ewakuacja przeprowadzona przed wystąpieniem zagrożenia. Ewakuować się zawsze w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru wiejącego w przyziemnej warstwie atmosfery.

Podtrzymuje ranny srodki ludowe Ziola przeciw bolu w stawach

Nie podejmować żywiołowej, nieskoordynowanej ewakuacji, a szczególnie wtedy, gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo większej ilości osób. Jeżeli wystąpienie zagrożenia nie było poprzedzone sygnałem alarmowym i nie zorganizowano akcji ratowniczej, a ewakuacja indywidualna jest niebezpieczna, należy się schronić w budynkach mieszkalnych użyteczności publicznej i stosować się do poniższych zaleceń: 1.

Zamknąć szczelnie drzwi, okna, otwory wentylacyjne i inne. Wygasić paleniska i inne źródła otwartego ognia oraz zamknąć przewody kominowe. Wykonać dodatkowe uszczelnienia przez rozłożenie wilgotnych tkanin na parapetach i na progach. Dla wszystkich osób chroniących się w budynku pomieszczeniach przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia gazu do wnętrza. Częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go świeżą wodą podtrzymuje zdolność pochłaniania gazu toksycznego na stałym poziomie.

Wykorzystać ewentualnie posiadane, indywidualne środki ochrony. Prowadzić stałą obserwację ulicy lub dróg dojazdowych, a w razie przebywania w budynku pomieszczeniu większej ilości osób ustalić kolejność ewakuacji.

  1. Leczenie pekniec Sustava
  2. Plotka o porwaniu dziecka[ edytuj edytuj kod ] 1 lipca zaginął ośmioletni wówczas Henryk Błaszczyk.
  3. Pogrom kielecki – Wikipedia, wolna encyklopedia

Informacje w urzędach wojskowych były jakieś mętne i niepewne. Wreszcie odpalono natarczywe pytania zimnym ciosem, z pewnym ironicznym zmrużeniem urzędniczego oka, iż przepadł w otchłaniach wojny, wieść o nim zaginęła tak dalece, iż o tym człowieku nic zgoła nie wiadomo.

Podtrzymuje ranny srodki ludowe diuretki podczas osteochondrozy

Rozpacz nieszczęsnej kobiety przechodziła wszelkie granice. Nasunęło się to państwo wielkie i dzikie, niewiarogodne i niepojęte jakoby zagon tabunów tatarskich, z przestworów Rosji i z czasu.

Jednego dnia rozeszła się w mieście Baku lotem błyskawicy wieść: rewolucja [48]! Co znaczyło w praktyce owo słowo, nikt objaśnić nie umiał, a gdy było najmądrzejszego poprosić o wyjaśnienie, na pewno orzekł coś innego niż poprzedni znawca i co innego niż jego następca.

Buntownik, Szkoła Jeżeli kto wiedział cokolwiek realnego o istocie rewolucji, to chyba tylko sam Cezary Baryka, gdyż on to ją właśnie z miejsca wszczynał. Wraz z nim co gorliwsi wyznawcy jego sposobu myślenia i postępowania.

Podtrzymuje ranny srodki ludowe Choroby obrobki pedzla stawow

Nadto — przebrał się po cywilnemu. Niezupełnie zresztą: czapka uczniowska bez palmy, marynarka cywilna. Przemoc Gdy zaś dyrektor gimnazjum, spotkawszy go na mieście, w najniewinniejszej myśli zapytał, czemu to paraduje po cywilnemu, w czapce na bakier i ze szpicrutą — trostoczkoj [49] — w ręku, Cezarek tąż szpicrutą — trostoczkoj — wymierzył dyrektorowi w sensie odpowiedzi dwa z dawna zbiorowo wyśnione indywidualne ciosy: jeden w prawe ucho, a następnie drugi w lewe.

Zbiegowisko uliczne nie stanęło po stronie pokrzywdzonego dyrektora, lecz właśnie po stronie napastnika Baryki.

Cezary odszedł spokojnie do domu, otoczony aureolą, niosąc w ręku sławną odtąd trostoczkę. Inne mu już wiatry świstały koło uszu.

Pogrom kielecki

Obity zwierzchnik zaskarżył wychowańca do sądu. Lecz nim nadszedł termin powołania napastnika przed kratki, jakieś tajemnicze siły tłukły co noc szyby w mieszkaniu dyrektora gimnazjum nie pozostawiając ani jednej — mazały dziegciem i innymi źle woniejącymi merkaptanami [50] drzwi, schody i ściany jego willi — wrzucały mu do gabinetu przez dziury w oknach zdechłe szczury, urządzały pode drzwiami kocie muzyki i wszelkie inne żakowskie psikusy.

Policja stała się w tej dobie czynnikiem przedziwnie ospałym. Nie mogła żadną miarą pochwycić i ukarać złoczyńców. Można by powiedzieć, iż sromotnie przed nimi tchórzyła, jak zresztą wszyscy w mieście. Któż mógł wiedzieć, czy to w ten sposób nie objawia swej potęgi rewolucja, tak groźna i wszechwładna na północy państwa? Tej zaś nowej sile naczelnej policja nie chciała się narażać.

Wszystko jeszcze po dawnemu ruszało się i łaziło, ale niesłychanie ospale, niemrawo, z rezerwą, a nawet jawną perfidią.

Nie mogło być inaczej, skoro z dnia na dzień wszystko się odmieniało. Konflikt, Władza Dwa żywioły miasta [51] — Tatarzy i Ormianie — czatowali na się wzajemnie z wyszczerzonymi zębami i wyostrzonym w zanadrzu kinżałem. Władze, regulujące ten stary zatarg na rzecz panowania rosyjskiego, przywarowały, albowiem w samym źródle ich potęgi coś się urwało i wywróciło do góry nogami. Wreszcie wszystko pierzchło na wszystkie strony. Zjawił się komisarz rewolucyjny — o dziwo! Drugi raz obaj księża w towarzystwie trzech innych duchownych pojawili się tam okołolecz nie napotkali już żadnego tłumu, jedynie grupki ludzi, więc wrócili do katedry [18].

Pierwszą oficjalną reakcją Kościoła na pogrom była odezwa zredagowana w dniu pogromu wspólnie przez wojewodę kieleckiego Eugeniusza Iwańczyka i biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka [41]. Odezwa nie została jednak opublikowana. Dwa dni później, 6 lipca, kielecka kuria biskupia opublikowała list, który został odczytany we wszystkich kościołach diecezji kieleckiej, w niedzielę 7 lipca.

Z braku dokładnej znajomości, nie wchodząc w tło, bezpośrednie przyczyny, które wywołały te smutne zajścia, oraz sam przebieg, stwierdzić należy, że jest faktem, iż stało się nieszczęście, tym bardziej że działo się to na oczach młodzieży i nieletnich dzieci.

Mając to na uwadze, każdy katolik nie może powstrzymać się do wyrażenia prawdziwego i szczerego ubolewania Wszystkie twierdzenia o istnieniu mordów rytualnych są kłamstwem Ważnymi wypowiedziami Kościoła w sprawie pogromu kieleckiego było oświadczenie prymasa Polski kardynała Augusta Hlondaprzekazane dziennikarzom 11 lipca oraz raport biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, wręczony ambasadorowi USA.

Podobnie stwierdzał raport biskupa Kaczmarka. W tydzień po pogromie kieleckim w roku delegacja lubelskich Żydów prosiła biskupa Wyszyńskiego "o wydanie do duchowieństwa i wiernych diecezji odezwy duszpasterskiej". Wyszyński doradził, że "lepiej by było dla Żydów, gdyby wynieśli się w ogóle z Polski, np.

Teorie o przyczynach pogromu[ edytuj edytuj kod ] Stanisław Mikołajczykktóry pierwszy opisywał pogrom kielecki jako prowokację UB Kontrowersje na ten temat pojawiły się bezpośrednio po pogromie. Politycy związani z PSL, będący początkowo w koalicji, a później w opozycji do komunistów, starali się wyjaśnić incydent, nie mając zaufania do nowych władz.

Wicepremier wywodzący się z tej partii, prezes Stanisław Mikołajczykna posiedzeniu Rady Ministrów zażądał od ministra bezpieczeństwa publicznego Radkiewicza wyjaśnienia roli milicji oraz UB w zajściach. Już następnego dnia po wydarzeniach w Kielcach przedstawiciel PSL w Komisji KRN zgłosił wniosek domagający się wysłania specjalnej komisji, która miała zbadać sprawę.

Wniosek ten Urazy stawu ramion został większością głosów, a zarówno uchwała, jak i wszystkie wnioski w tej sprawie zostały skonfiskowane [47].

Według ustaleń przeprowadzonych samodzielnie przez działaczy PSL inicjatorem pogromu kieleckiego miał być major Sobczyński, komendant Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Kielcach oraz wojewoda kielecki i sekretarz wojewódzki PPR Józef Kalinowski. Zarzuty te spowodowane były głównie biernością zarówno funkcjonariuszy UB, jak i Milicji Obywatelskiej, które mając swoje siedziby w bezpośredniej bliskości zajść nie interweniowały, dopóki na miejsce z odległości 5 km nie przybyło wojsko zaalarmowane przez członków gminy żydowskiej [47].

Niektórzy Podtrzymuje ranny srodki ludowe [40] wyrazili przekonanie, że wybuch pogromu kieleckiego został celowo zainspirowany przez Urząd Bezpieczeństwaaby odwrócić uwagę opinii zagranicznej od sfałszowania odbywającego się bezpośrednio wcześniej referendum które odbyło się pięć dni wcześniej [47]jak i sprawy Katynia na procesie norymberskim [40] [48].

Argumentem przemawiającym za tą hipotezą jest fakt przebywania w Kielcach na przełomie lat i Michaiła Aleksandrowicza Diominawysokiego rangą oficera NKWD odpowiedzialnego za akcje specjalne [49]oraz fakt, że tego samego dnia 4 lipca rozpoczęło się prezentowanie na posiedzeniu Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdzepodczas procesu najwyższych rangą zbrodniarzy nazistowskich, dowodów w sprawie zbrodni katyńskiejniekorzystnych dla ZSRR [50].

  • Przygotuj "zimowy zestaw samochodowy" tj.
  • Niepojęta, głucha tęsknota za ojcem sięgnęła do ostatecznej głębi w jego duszy.
  • Artroza w stawach
  • Masc i tabletki do leczenia stawow
  • Stefan Żeromski, Przedwiośnie :: Wolne Lektury
  • Konwencje o ochronie ofiar wojny. Genewa - Dz.U
  • Artra Leczenie stawow

Tak więc rzeczywiście sfałszowane referendum, jak i sprawa katyńska zostały w mediach przyćmione przez informacje o pogromie. Kolejną domniemaną przyczyną inspiracji do prowokacji pogromu kieleckiego miała być również wyborcza walka polityczna z PSL przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego w roku [47].

O pogromach Żydów jako o zorganizowanej akcji UB mającej na celu odwracanie uwagi zachodniej opinii publicznej od manipulacji komunistów napisał w swoich wspomnieniach Stanisław Mikołajczyk [51]. Zgwałcenie Polski.

Wzór sowieckiej agresjiw której podał dziesiątki przykładów akcji UB mających służyć manipulacji oraz dezinformacji polskiej i zagranicznej opinii publicznej w tym incydenty antysemickie inspirowane, jego zdaniem, przez komunistów. Śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej[ edytuj edytuj kod ] 21 października r.

Podtrzymuje ranny srodki ludowe Osteochondrozoza osteochondroza.

W śledztwie zbadano szereg różnych hipotez dotyczących przyczyn pogromu. Pierwsza z nich zakładała, że zdarzenia zostały sprowokowane z inspiracji rządu emigracyjnego w Londynie i podziemia niepodległościowego w kraju, celem skompromitowania socjalistycznego aparatu władzy; druga, że zajścia spowodowały kręgi syjonistyczne; trzecia zakładała prowokację przez ośrodki nazistowskie, dla wykazania, że antysemityzm nie był zjawiskiem typowym tylko dla III Rzeszy; czwarta hipoteza zakładała, że wydarzenia kieleckie sprowokowały tajne służby Związku Radzieckiego w celu skompromitowania Polski; piąta natomiast, że prowokacji, jak i samego zdarzenia w ogóle nie było, gdyż zostało sfingowane w celu kompromitacji Polaków za granicą.

Ostatnia, szósta, z badanych hipotez zakładała, że pogrom kielecki został sprowokowany przez Urząd Bezpieczeństwa, celem przerzucenia odpowiedzialności na podziemie niepodległościowe i ewentualne odwrócenie uwagi światowej opinii publicznej od faktu sfałszowania Podtrzymuje ranny srodki ludowe referendum. W opublikowanych w r. Jako najbardziej prawdopodobną hipotezę IPN uznał wersję, że wydarzenia kieleckie z 4 lipca r. Badacze skłonili się w niej jednak do hipotezy o prowokacji władz radzieckich, a szczegółowo przez wojsko, milicję i UB.

Upamiętnienie[ edytuj edytuj kod ] Tablica z r. Rząd Republiki Czechosłowackiej nie będzie uważał za legalną prośby Mocarstwa zatrzymującego, aby państwo neutralne albo organizacja międzynarodowa lub organizacja humanitarna podjęła się akcji powierzonych przez niniejszą Konwencję Mocarstwom opiekuńczym, w stosunku do rannych i chorych lub członków personelu sanitarnego i duchownego, o ile nie zgadza się na to rząd, którego są oni obywatelami.

Rząd Republiki Czechosłowackiej nie będzie uważał za legalną prośby Mocarstwa zatrzymującego, aby państwo neutralne albo organizacja międzynarodowa lub organizacja humanitarna podjęła się funkcji, powierzonych przez niniejszą Konwencję Mocarstwom opiekuńczym, w stosunku do rannych, chorych i rozbitków lub członków personelu sanitarnego i duchownego, o ile nie zgadza się na to rząd, którego są oni obywatelami.

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka nie uzna ważności próśb skierowanych przez Mocarstwo zatrzymujące do państwa neutralnego albo organizacji humanitarnej o podjęcie się zadań powierzonych Mocarstwu opiekuńczemu, o ile nie uzyska się na to zgody rządu kraju, którego osoby podlegające ochronie są obywatelami. Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka nie uzna ważności próśb skierowanych przez Mocarstwo zatrzymujące do państwa neutralnego albo organizacji humanitarnej o podjęcie się zadań powierzonych Mocarstwu opiekuńczemu, o ile nie uzyska się na to zgody rządu kraju, którego jeńcy wojenni są obywatelami.

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka nie będzie uważała za ważne uwolnienia Mocarstwa zatrzymującego, które przekazało jeńców wojennych innemu Mocarstwu, od odpowiedzialności za Podtrzymuje ranny srodki ludowe Konwencji do tych jeńców wojennych w okresie, kiedy ci ostatni powierzeni są Mocarstwu, które zgodziło się ich przyjąć.

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka nie uważa się za związaną zobowiązaniem, wynikającym z art. Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka nie będzie uważała za ważne uwolnienia Mocarstwa zatrzymującego, które przekazało osoby podlegające ochronie innemu Mocarstwu, od odpowiedzialności za stosowanie Konwencji do przekazanych osób w okresie, kiedy są one powierzone Mocarstwu, które zgodziło się je przyjąć.

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich nie uzna ważności próśb skierowanych przez Mocarstwo zatrzymujące do państwa neutralnego albo organizacji humanitarnej o podjęcie się zadań powierzonych Mocarstwu opiekuńczemu, o ile nie uzyska się na to zgody rządu kraju, którego osoby podlegające ochronie są obywatelami.

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich nie uzna ważności próśb skierowanych przez Mocarstwo zatrzymujące do państwa neutralnego albo do organizacji humanitarnej o podjęcie zadań powierzonych Mocarstwu opiekuńczemu, o ile nie uzyska się na to zgody rządu kraju, którego jeńcy wojenni są obywatelami.

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich nie będzie uważał za ważne uwolnienia Mocarstwa zatrzymującego, które przekazało jeńców wojennych innemu Mocarstwu, od odpowiedzialności za stosowanie Konwencji do tych jeńców wojennych w okresie, kiedy ci ostatni powierzeni są Mocarstwu, które zgodziło się ich przyjąć.

Podtrzymuje ranny srodki ludowe Krem z bolem w stawach

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich nie uważa się za związany zobowiązaniem, wynikającym z art.